TSO de Wereldboom, gevestigd aan

Basisschool de Wereldboom
Sportlaan 18
4561 KZ  HULST
Basisschool de Wereldboom
Tabakstraat 24
4561 HW  HULST

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TSO de Wereldboom
Sportlaan 18
4561 KZ  HULST +31 114 319130
https://www.tsodewereldboom.nl
info@tsodewereldboom.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TSO de Wereldboom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via ons online formulier of het papieren formulier dat uitgereikt is via school.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Broer/zus van …
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TSO de Wereldboom verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid (t.b.v. voedselallergieën/dieetvoorschrift en evt medicijngebruik)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tsodewereldboom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TSO de Wereldboom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken op de overblijflijsten t.b.v. de dagelijkse overblijf op school
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten te leveren, in dit geval de overblijf op onze school.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TSO de Wereldboom neemt  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TSO de Wereldboom) tussen zit. TSO de Wereldboom gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Outlook (Email-verkeer)
Microsoft Excel (Gegevensregistratie t.b.v. overblijflijsten en facturatie)
Microsoft Word (Overblijfgerichte communicatie en facturatie)
Bitdefender 2018 Total Security (Anti-Virus / Anti-Fishing / Bestandskluis) ter bescherming van digitale gegevens.
Google Forms (Digitaal aanmeldformulier voor aanmelding of wijziging van de Overblijf.)

Het digitale aanmeldformulier werkt via een beveiligd formulier (google Forms) wat gekoppeld is aan het gmail-account wat beveiligd is met een wachtwoord wat enkel de TSO-coördinator kent. De ingevulde gegevens worden na verwerking direct online verwijderd uit het beveiligde formulier, en enkel opgeslagen in de eerder genoemde bestandskluis

De gegevens en opgeslagen bestanden zijn versleuteld in een bestandskluis waar alleen de coördinator van de TSO het geldende wachtwoord in bezit heeft. Geen enkele andere persoon heeft hiertoe toegang, en dit wachtwoord zal ook nooit verstrekt worden aan anderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TSO de Wereldboom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens  Bewaartermijn  Reden
Personalia
Gedurende de looptijd op school/overblijf
 Overblijf / Facturatie
Gezondheid
Gedurende de looptijd op school / overblijf
 Overblijf

Delen van persoonsgegevens met derden

TSO de Wereldboom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TSO de Wereldboom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

TSO de Wereldboom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TSO de Wereldboom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tsodewereldboom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TSO de Wereldboom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TSO de Wereldboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@tsodewereldboom.nl.

 

TSO de Wereldboom heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Toegang tot computer met wachtwoord beveiligd.

– Beveiligingssoftware, Bitdefender Total Security 2018. Tevens wordt gebruik gemaakt van de ingebouwde bestandskluis waarmee bestanden versleuteld worden opgeslagen.

– Website TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.